Installation av solceller

Vad är kostnaden för installation av solceller?

Flera komponenter som ger en komplett installation

Totalkostnaden påverkas av arbetstimmar och material

En solcellsanläggning består av flera komponenter förutom själva solpanelen. Solcellerna ska monteras på tak eller installeras på en solföljare. Du kan även ha väggmonterade solceller, men dessa har enbart 70 procents verkningsgrad i jämförelse med strategiskt takmonterade solceller. Montagesystemet är ofta tillverkat i aluminium eftersom det är ett lätt och hållbart material.

Monteringen är en del av installationen. En annan del är elarbetet, vilket måste utföras av en behörig elektriker. Kablar ska dras från solcellerna och ner i AC-mätaren, vilket ofta sker igenom taket. Därför är det viktigt att eventuella borrhål i yttertaket tätas efter installationen för att förhindra vattenskador. Inne i huset placeras växelriktaren.

Växelriktarens uppgift är att omvandla elektriciteten som fås genom solenergin, så den går att använda i vanliga eluttag. Denna har en AC- och en DC-mätare kopplad till sig. Vad dessa komponenter har för funktion kan du läsa mer om nedan. När elektriciteten omvandlats till växelström i växelriktaren, passerar den genom elmätaren.

Du kan ha en separat elmätare för solcellerna, men det finns också varianter som mäter både producerad och förbrukad elektricitet.

Installation av solceller

Val av solceller påverkar kostnaden

Den vanligaste typen av solceller i Sverige består av kristallint kisel. Varje solcell har vanligen en diameter på en dm² och genererar 0,5 volt elektricitet. Solcellerna kopplas ihop till moduler av 33 eller 36 solceller, vilket blir en så kallad solpanel som får en effekt på 12V. Kiselsolcellen kan vara monokristallin eller polykristallin.

 • Monokristallina solceller har symmetriskt ordnade kristaller, vilket ger en verkningsgrad på 14 till 20 procent. Denna typ av solceller har också en högre tillverkningskostnad jämfört med polykristallina alternativ.
 • Polykristallina solceller har ostrukturerade kristaller och därför är verkningsgraden enbart mellan 12 och 17 procent. Fördelen är att inköpskostnaden är lägre.

Varje installerad kW solceller kostar ungefär 20 000 kronor, men kostnaden varierar kraftig beroende på ett flertal faktorer. För att du ska få en uppfattning om vad som påverkar kostnaden för installation av solceller, kan du läsa mer nedan. Om du är intresserad av en offert på en solcellsanläggning ska du gå till sidan för solceller och fylla i formuläret, så kontaktar vi dig inom kort.

Installation av solceller

Kostnad för växelriktare för att solcellerna ska generera växelström

Växelriktaren omvandlar likströmmen, som genereras av solcellerna, till växelström som är anpassad till det allmänna elnätet. Vid nätbortfall så ska en säkerhetsspärr träda i kraft, vilket gör att strömmen inte fortsätter att matas ut i systemet. Märke och modell avgör växelriktarens verkningsgrad, vilket innebär den förlust av energi som uppstår när likströmmen omvandlas till växelström.

Som riktlinje bör du inte köpa en växelriktare med lägre verkningsgrad än 95 procent. Bengt Stridh, solforskare och mikroproducent av solel, gör följande uttalande gällande solceller i sin blogg:
– I vårt fall skulle 5% lägre verkningsgrad innebära ca 135 kWh/år i minskad elproduktion och under 25 år ca 3375 kWh.
Denna besparingspotential är beräknad på en anläggning om 19,4 m² med en märkeffekt på 3,36 kW.

Det är viktigt att inte överdimensionera växelriktaren eftersom den då arbetar långa perioder med låg effekt, vilket påverkar elproduktionen negativt. Växelriktaren ska även vara CE-märkt för att inte störas av annan elektronisk utrustning.

Kostnaden för växelriktaren varierar från 2000 till 5000 kronor per kW-effekt. Betänk att växelriktaren vanligen är den komponent i solcellsanläggningen som har kortast livslängd. Därför bör du välja högkvalitativa produkter.

Kostnaden för montagesystem vid installation av solcellerna

Det finns två alternativ för den som vill installera solceller; takmontering eller solföljare.

 • Takmontering görs på befintliga tak, vanligen på aluminiumprofiler. Om du dessutom installerar montagesystem själv blir kostnaden för detta betydligt lägre än för solföljare.
 • Solföljare är en fristående montering som följer solens riktning. Kostnaden för dessa är sällan motiverat utifrån effektökning och det faktum att solföljare drivs av elektricitet. För en solföljare kan du räkna med en kostnad på omkring 1300 kronor per m² solceller.

Solcellerna och montagesystemet innebär viktmässigt en viss påverkan på tak eller annan yta där solcellerna installeras. För att optimera anläggningen bör det även finnas en luftspalt mellan ytan solcellerna monteras på och själva solpanelen.

Detta beror på att solcellernas verkningsgrad minskar när temperaturen på baksidan stiger. Solcellerna blir varma vid driften och ju mer kalluft som cirkulerar bakom solcellerna, desto mer effektiva blir de.

Med anledning av dessa aspekter är det viktigt att montagesystemet är korrekt dimensionerat och dessutom håller en god kvalitet. Eftersom solcellerna har en lång livslängd, är det fördelaktigt om även montagesystemet håller för yttre påverkan.

Högkvalitativa montagesystem kan innebära en högre kostnad, men det återbetalar sig i form av färre komplikationer och längre hållbarhet.
Installation av solceller

Övriga kostnader för solcellsinstallationen

Förutom de initiala kostnader som installation av solceller innebär, finns det också andra kostnader som är värda att ta in i beräkningen. Dessa kostnader växlar stort mellan olika anläggningar och även beroende på var i landet du bor.

För att få en så god uppfattning som möjligt gällande vad den estimerade totalkostnaden kommer att bli, bör du vara medveten om följande påverkansfaktorer:

 1. Geografiskt läge påverkar resekostnader för solcellsinstallatören. Det finns också många företag som enbart säljer och installerar solceller i utvalda regioner. En anledning till att solceller är vanligare i södra Sverige och Mälardalen är helt enkelt för att solen skiner mer under en längre period.Däremot har norra Sverige lika många soltimmar, men de är i högre grad fördelade över sommarhalvåret. En solcellsanläggning i Umeå kan alltså generera mer solenergi under sommaren, men har en ganska liten energiproduktion under vintern.
 2. DC-brytare/AC-brytare installeras i anslutning till växelriktaren. DC-brytaren gör det möjligt att stoppa tillförseln av likström från solcellerna, vilket kan vara lämpligt vid service eller reparation av växelriktaren. AC-brytaren ger möjlighet att bryta växelströmmen mellan växelriktaren och elnätet, eftersom nätkoncessionsägaren alltid ska kunna slå ifrån anläggningen.
 3. Elmätare som mäter hur mycket elektricitet anläggningen genererar, ska installeras i anslutning till elcentralen. Anläggningens storlek och typ av anslutning till elnätet angör om elmätaren ska vara anpassad för 1-fas eller 3-fas. Växelriktaren visar också hur mycket AC-produktion som genereras, och om man har flera växelriktare så visar elmätaren den totala elproduktionen ifrån solcellerna.

  Beställa tjänster av en elektriker

  KONTAKTA OSS DIREKT